Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN NV CNUDDE – PONTSTRAAT 4 – 8791 BEVEREN LEIE

1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen uitsluitend betaalbaar te Beveren-Leie, groot contant en zonder korting bij levering.

2. Ingeval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling op de vervaldag van de facturen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % aangerekend vanaf factuurdatum.

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 12 % met een minimum van 100 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4. Alle geschillen worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, met dien verstande dat CNUDDE het geding kan aanhangig maken voor de rechtbank van de zetel of domicilie van de debiteur.

5. Aankoopvoorwaarden, tegenstrijdig met onze verkoopsvoorwaarden, kunnen ons niet worden geopponeerd indien wij ze niet schriftelijk hebben aanvaard. De medecontractant verzaakt aan zijn eigen voorwaarden.

6. In geval van ontbinding in rechte wordt hierbij uitdrukkelijk een conventionele schadevergoeding van rechtswege bedongen ten laste van de nalatige partij van 30 % op de verkoopprijs zoals vermeld op onderhavige bestelbon, benevens welk danige andere gemeenrechtelijke schadevergoeding.

7. Tenzij andersluidend schriftelijk aanvaard beding zal de laattijdige levering geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.

8. De goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoop, blijven eigendom van de NV Cnudde tot de volledige betaling van de verkoopprijs en aanhorigheden (rente, BTW, enz…). Tot op dat ogenblik kan de NV Cnudde deze goederen terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven.

9. Klachten : alle klachten behalve deze voor onzichtbare gebreken zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze uiterlijk binnen de acht dagen na levering, schriftelijk (aangetekend) en met identificatie van de goederen, worden geformuleerd ten aanzien van de verkoper. Na deze termijn of wanneer de goederen reeds gebruikt zijn, zal geen klacht nog in overweging kunnen worden genomen. Wanneer verborgen gebreken aan het licht komen, moet de klacht onmiddellijk worden geformuleerd en uiterlijk binnen de acht dagen na de eerste vaststelling ervan. Indien bepaalde goederen met reden zouden geweigerd kunnen worden omdat ze niet conform zijn of niet in orde waren of gebreken bevatten en binnen de acht dagen de klacht werd overgemaakt aan de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen of defecte koopwaren te vervangen of terug te nemen tegen de aankoopprijs gefactureerd aan de klant. De verantwoordelijkheid van de verkoper bestaat uitsluitend in het vervangen of vergoeden van de verkeerde artikelen of stukken. Geen enkele andere schadedoelstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt alle andere
nadelige gevolgen voor zichzelf als ten opzichte van derden in dit verband.

10. Goederen die niet in voorraad worden gehouden door de verkoper en speciaal voor de koper worden besteld, zoals allerhande gepersonaliseerde goederen, grote hoeveelheden, goederen die een speciaal transport eisen, goederen die maatwerk eisen, …kunnen éénmaal ze zijn besteld niet meer worden geannuleerd door de koper. De volledige factuur van de goederen en alle door de verkoper gedane kosten (zoals cliché, matrijskosten, vervoerkosten, …) zal door de koper moeten worden voldaan.

11. Prijswijzigingen moeten NIET vooraf schriftelijk of mondeling worden meegedeeld aan de klant. De klant dient zich vooraf te informeren en accepteert automatisch de op dat moment geldende prijs op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

NV Cnudde is niet verantwoordelijk voor eventuele zet-, tik- of andere fouten waardoor de verkeerde prijs
zou meegedeeld worden.

Algemene voorwaarden

Conditions générales